Logo
V případě dotazů volejte:
Po - Pá 8.00 - 17.00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Jana Šperlová - se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337
01 Rokycany, IČO: 04032250, zapsaná u městského živnostenského
úřadu v Rokycanech, pro prodej zboží prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese www.lidovyobchudek.cz
email: lidovyobchudek@email.cz, tel. +420 603 467633


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti –
Jana Šperlová, IČ:04032250, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany,
zapsaný u městského živnostenského úřadu v Rokycanech (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
internetové adrese www.lidovyobchudek.cz (dále jen „webová stránka“). Právní
vztahy Prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními
podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i
předpisy souvisejícími.
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující vždy před odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a informace o
možnosti a podmínkách odstoupení od kupní smlouvy, a že s nimi souhlasí. Na tyto
obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním
objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky
jsou také zaslány spolu s potvrzením přijaté objednávky, jako příloha uzavřené kupní
smlouvy v emailu kupujícímu.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Po přihlášení může kupující ze svého
uživatelského rozhraní provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo na webové
stránce internetového obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na
webové stránce obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na
základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním
zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním
zboží uvedené na webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky. Náklady na
zabalení zboží včetně obalového materiálu jsou již obsažené v ceně zboží.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku)
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a
číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.
3.5. Před konečným odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“)
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
email kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.
3.9. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě
dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně
prodávaného zboží není prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů
dlouhodobě skladovat. Zboží, které je na eshopu označené jako Výprodej, nebo je u
něj poznámka Doprodej, je většinou nabízeno v omezeném počtu kusů.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- na dobírku při dodání na místě zvoleném kupujícím v objednávce (hotově nebo platební
kartou) … poplatek 36,- Kč
- bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 17292601/2010 (z ČR)
nebo IBAN CZ3620100000000017292601 ,BIC – FIOBCZPPXXX (ze Slovenska), v.s.
číslo objednávky, Fio banka, Jana Šperlová (dále jen „účet prodávajícího“); bez
poplatku.
- bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 17292601/2010 při
vyzvednutí v sídle prodávajícího Nad Husovými sady 1273, Rokycany; bez poplatku.
4.2. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Konečná kupní cena po úplném
vyplnění všech kroků v objednávkovém formuláři na webových stránkách
prodávajícícho je již uvedena i včetně dopravních nákladů. Aktuální výše nákladů na
dopravu je vždy uvedena na webové stránce obchodu.
4.3. Při objednávce zboží, které není v požadovaném množství na skladě a které se bude
vyrábět na objednávku, nebo s úpravami na přání, je prodávající oprávněn požadovat
uhradit předem zálohu ve výši 100 % z celkové hodnoty objednávky.
4.4. V případech uvedených v bodě 4.3. je prodávající oprávněn zadat výrobu výrobků,
nejdříve po uhrazení plné výše zálohy kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje
prodávající pouze platbu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Zaplacená
záloha je po celou dobu, než dojde ke splnění všech podmínek z kupní smlouvy
uložena na účtu prodávajícího a je v plné výši vratná pouze v případě, kdy prodávající
není schopen, kvůli překážkám na své straně, dodat zboží kupujícímu v domluvené
době, nebo když se na tom obě strany dohodnou. V případě odstoupení od kupní
smlouvy na výrobu většího množství výrobků, nebo výrobků s úpravami na přání, ze
strany kupujícího, může vrátit prodávající kupujícímu část zaplacené zálohy po
odečtení vynaložených nákladů nebo až po prodání výrobku/ů jinému zákazníkovi.
4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy,
pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním
zboží kupujícímu. Zejména, když ze strany kupujícího nedojde, v případě požadavku
prodávajícího, k dodatečnému potvrzení objednávky, například emailem či telefonicky
(viz.čl.3.6.), nebo v případech, kdy si kupující v minulosti objednávku nepřevzal,
nebo je dlužník. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu v den odeslání zboží a zašle jej v elektronické podobě
na elektronickou adresu kupujícího v den doručování zboží. Na přání kupujícího
může být doklad přiložen ke zboží v tištěné podobě. Tento doklad na základě
kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.
Kupující může zboží převzít vždy až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak.
4.9. Prodávající garantuje dodržení cen uvedených u zboží v momentu objednání i při jeho
dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k dohodě obou stran,
jde případný vzniklý rozdíl mezi cenou při objednání a dodání zboží na vrub
prodávajícího.
4.10. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit
dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.
Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich
vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato skutečnost vznikla.
4.11. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno
podle přání kupujícího a je tak odlišné od standardně prodávaného (což může být
například nabarvení, nalakování, jiný tvar, nápis, vyvrtání otvorů atd.), dále od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, také od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o některý z případů uvedených v čl. 5.1. má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení
od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím,
jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Informaci o odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího nebo i formou SMS na telefonní číslo prodávajícího.
Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy potvrdí prodávající jeho přijetí kupujícímu
obratem v textové formě. Pokud je odstoupení od smlouvy kupujícím zasíláno
v písemné formě v balíku spolu s vraceným zbožím, je v zájmu kupujícího, aby o tom
prodávajícího informoval předem (telefonicky nebo emailem), aby ten zásilku
očekával.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené
s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající
od kupujícího přijal (v případě že platil předem na účet), nebo na bankovní účet
kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí (v případě že platil
dobírkou).
5.5. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek bude
prodávajícím zaslána kupujícímu celá zaplacená kupní cena. Tzn. cena zakoupeného
zboží včetně případných poplatků a prvotní dopravy. Vracená cena dopravy je
maximálně ve výši nejlevnější nabízené.
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na vraceném zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li zaplacena, bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy si kupující zvolí
platbu předem a neuhradí plnou výši kupní ceny ani do 7 dnů ode dne uzavření kupní
smlouvy. V tomto případě je objednávka v systému stornována a informace je
automaticky zaslána na email kupujícího.
5.10. Prodávající může také po dohodě s kupujícím zrušit kupní smlouvu a objednávku
stornovat, pokud nastanou neočekávané překážky na straně prodávajícího a ten
nemůže svůj závazek z kupní smlouvy splnit.
5.11. Kupující může bez jakéhokoliv postihu a bez nutnosti udání důvodu odstoupit od
kupní smlouvy nejpozději hodinu před odesláním objednaného zboží. Pokud tuto svou
vůli sdělí prodávajícímu (telefonicky nebo emailem), je objednávka stornována.
5.12. O odstoupení od kupní smlouvy se nejedná v případě, že si kupující
nepřevezme objednané zboží od dopravce nebo si ho ani přes výzvy
nevyzvedne na výdejním místě. Tím dojde ze strany kupujícího k porušení
poviností z kupní smlouvy podle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Stejně tak
v případě, kdy nebylo možné zásilku s objednaným zbožím zákazníkovi doručit kvůli
překážkám na jeho straně, nebo kvůli chybně poskytnutým údajům v objednávce,
jako jsou např. telefon, email, adresa apod. V tomto případě je prodávající oprávněn
od kupujícího požadovat a případně i vymáhat zaplacení vzniklých nákladů na marné
dodání.
5.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
dárek.
5.14. Výše uvedené odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na kupujícího,
který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou
podnikatelskou činností. O čemž svědčí to, že v objednávce uvede IČO.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním
zboží dopravci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu.
Délka dodací lhůty je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách
(bankovní převod) a podmínkách dodání (dodávání dopravcem) a nesmí překročit 30
dní.
6.2. Počátek dodací lhůty u zboží, které je skladem, a které bude kupujícím placeno při
převzetí, tj. na dobírku, začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V
případě, že kupující zvolil platbu předem na účet, začíná dodací lhůta běžet až od
úplného zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. Obvyklá délka dodací lhůty se
většinou pohybuje mezi 2-3 pracovními dny.
6.3. O plánovaném dni odeslání, informuje prodávající kupujícího emailem. Dodání je pak
ve většině případů v rámci ČR následující den po odeslání, pokud nenastane problém
u dopravce nebo se kupující nedohodne přímo s dopravcem jinak.
6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží buď při dodání, nebo ve stanovené
úložní době, o které je dopravcem informován emailem a SMS zprávou.
6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
6.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do
přepravního listu, např. převzetí s výhradou. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
6.7. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Podle povahy výrobku obdrží
kupující společně se zásilkou nebo elektronicky návod na sestavení nebo používání.
6.8. Prodávající nabízí následující dodací způsoby:
- dodání dopravcem na dodací adresu v ČR uvedenou v objednávce
- dodání dopravcem na výdejní místo v ČR zvolené při objednání
- dodání dopravcem na dodací adresu v EU uvedenou v objednávce
- osobní vyzvednutí v sídle firmy v Rokycanech
Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny na stránkách www.lidovyobchudek.cz
(https://www.lidovyobchudek.cz/DOPRAVA-A-PLATBA-a1_0.htm )
6.9. V případě, kdy si kupující v objednávce zvolí dodání na konkrétní výdejní místo, ale to
momentálně z kapacitních nebo technických důvodů další zásilky nepřijímá, je možné
její uložení na nejbližší pobočce České pošty.
6.10. Celková cena včetně dopravy u zásilky do ostatních států EU je vždy zákazníkovi
sdělena podle ceníku dopravce na základě váhy objednaného zboží buď předem nebo
po přijetí objednávky a následně potvrzena emailem od kupujícího.
6.11. Při objednání více kusů výrobků se tyto snažíme vždy zabalit do jednoho balíku.
V případě, že se jedná o více velkých výrobků nebo o více výrobků sice menších,
které ale nejde zabalit společně pouze do jednoho balíku, jsme nuceni účtovat částku
i za další balík popř. balíky. Na tuto skutečnost vždy zákazníka předem upozorníme a
požádáme ho o písemné odsouhlasení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze na fotografii u výrobku,
nebo smluvenému vzorku, byla-li jakost nebo provedení takto určeno
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li
to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl
oprávněně.
7.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou (2) let od
převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
7.6. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.
7.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující
věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžadujeli
to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci
předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.8.1 prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.7.
obchodních podmínek,
7.8.2. se vada projeví opakovaně,
7.8.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.8.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího
7.9. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 7.8. obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
Prodávající bude muset v tomto případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem
případně dokazovat, že vada věci byla nevýznamná (a tedy, že odstoupení od
smlouvy nebylo učiněno po právu).
7.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
případně v sídle nebo místě podnikání. V případě zaslání zboží prodávajícímu na
reklamaci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho
poškození během přepravy.
7.11. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající
povinen přijmout reklamaci ve své provozovně nebo ve svém sídle. Prodávající je
povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení – reklamační
protokol, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje
kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
7.12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
7.13. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.12 obchodních podmínek může kupující od
kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.14. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.
7.15. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně
na adrese Nad Husovými sady 1273 Rokycany, telefonicky na čísle 603467633 či
elektronickou poštou na adrese lidovyobchudek@email.cz.
7.16. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.17. Prodávající neposkytuje kupujícímu pozáruční servis.
7.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. REKLAMAČNÍ ŘÁD


8.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na
povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
-v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k
povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
- v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě
vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě
(tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc
řádně užívat
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné
vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
8.2. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v jeho provozovně nebo sídle, pokud to
není možné vzhledem k vzdálenosti, tak písemnou formou ideálně spolu s popisem a
fotografiemi vady.
8.3. Reklamace se nevztahují na případy:
-vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s
návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
-prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
-na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou,
po uplynutí této lhůty
-vady způsobené vlivem extrémního počasí a živelných katastrof
8.4. Pokud kupující neprovede doporučené ošetření dřevěných výrobků, které jsou
vystavené vlivům počasí a tyto pak v důsledku těchto vlivů začnou vykazovat vady,
nelze tyto vady považovat za výrobní a proto není možné je reklamovat. Kupující je
na nutnost ošetření dřeva upozorněn v textu na faktuře.
8.5. Pokud se vada projeví v průběhu prvních 12 měsíců od zakoupení, má se za to, že
vada již existovala na začátku.
8.6. Pokud by se u výrobku vyskytla vada odstranitelná bude vzhledem k její povaze
upřednostněna oprava před výměnou výrobku.
8.7. U prodávaných dřevěných výrobků je nutné přihlédnout k vlastnostem dřeva jako
přírodního materiálu a není možné tyto zejména vzhledové vlastnosti považovat za
vadu.
8.8. Za vadu je možné považovat například vypadané suky, hnilobu, plíseň, velké
smolníky apod.
8.9. Pokud jde o oprávněnou reklamaci má kupující právo na úhradu nutných nákladů
spojených s reklamací.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o
vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná
pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
12000Praha2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kupující
se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
9.8. Pokud kupující nezaškrtne před dokončením objednávky políčko, že nesouhlasí se
zasláním dotazníku spokojenosti s nákupem od společnosti Heureka, bude mu tento
po deseti dnech zaslaný na email uvedený v objednávce.
9.9. Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s kupní smlouvou, k
čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
9.10. Prodávající i kupující se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení
veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek nebo v
souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
9.11. Dle novely zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) má podle § 20d
spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


10.1. GDPR - Od 25/5/2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému
zpracování najdete po kliknutí na odkaz (https://www.lidovyobchudek.cz/osobniudaje-
informacni-povinnost ) nebo text níže :
Ochrana osobních údajů e-shopu www.lidovyobchudek.cz
1. Společnost - Jana Šperlová, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01
Rokycany, IČ : 04032250, Zapsaný u městského živnostenského úřadu v Rokycanech
(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“),
následující osobní údaje:
· jméno, příjmení
· e-mailovou adresu
· telefonní číslo
· adresu/sídlo
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění
ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové
zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je
nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a
zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace
poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní
dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1
písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro
účely oprávněných zájmů správce.
3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky
a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o
službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv
jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz
v obchodním sdělení – odhlásit.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ivo Šperlem, tedy správcem osobních údajů.
Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem
Zátovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
b. Dopravce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese :
darkyzedreva@email.cz
Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.darkyzedreva.cz,
užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
o
· měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
· základní funkčnosti webových stránek
o Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování
osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu -
oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
o Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o
chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci
nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě
oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v
dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně
nutnou pro fungování webu.
o Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných
pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou
funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
o Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou
posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která
neumožňuje identifikaci jednotlivce.
o Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
· Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google
Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
· Poskytovatelem služby Zbozi.cz, společností Seznam.cz, a.s., Radlická
3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
· zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
· vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to
nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy
správce,
· na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na
základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
· požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
· na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto
Nařízením,
· podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v
jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, dokončením a odesláním objednávky souhlasí s
uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.
11.2. Volbou práva dle článku 11.1. obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a
jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o
právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 16 -
11.4. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č.
593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským
parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že
zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české,
a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“.
Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
11.5. V případě, že kterékoliv ustanovení kupní smlouvy a/nebo obchodních podmínek je
nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v
nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení kupní smlouvy a/nebo obchodních podmínek.
11.6. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné
ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry
stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení,
jež má být nahrazeno.
11.7. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s
mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána
výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo
pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle
tohoto článku obchodních podmínek, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č.
44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
okresního soudu v Rokycanech pro rozhodování veškerých budoucích sporů z kupní
smlouvy a/nebo obchodních podmínek a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní
strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s kupní smlouvou a obchodními
podmínkami (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v
souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Rokycanech.
11.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
11.9. Přílohu obchodních podmínek tvoří Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy a
vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle nařízení vlády nařízení vlády č.
363/2013 Sb..
11.10. Kontaktní údaje prodávajícího: Jana Šperlová, Nad Husovými sady 1273, 33701
Rokycany, lidovyobchudek@email.cz, +420 603 467 633. Prodávající neposkytuje
jiný prostředek on-line komunikace.
11.11. Tyto aktualizované obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.1.2023 a
jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto obchodní
podmínky je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek novějších.
Aktualizováno v Rokycanech dne 5.1.2023
Jana Šperlová
Zpracováno podle vzorových obchodních podmínek APEK a konzultováno s AK Sedláková
Legal

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Příloha k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
a) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od kupní smlouvy
1.1 Kupující má do 14 dnů právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala
zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení
od kupní smlouvy informovat provozovatele eshopu www.lidovyobchudek.cz – paní Janu
Šperlovou, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany, lidovyobchudek@email.cz,
603467633 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít
níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho
povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátíme mu bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy,
všechny platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě
dodatečných nákladů vzniklých v důsledku jím zvoleného způsobu dodání, který je jiný
než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme
stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce, pokud si
výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Platbu samozřejmě můžeme kupujícímu vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo
prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Zboží bylo kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy a níže jsou další důležité
informace.
a) Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat na adrese : Jana
Šperlová, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy.
b) Náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující. Veškeré námi prodávané zboží
může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou.
c) Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,
včetně jeho funkčnosti.
b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Tento formulář může kupující vyplnit a poslat jej zpět na naši adresu nebo email v případě, že chcete odstoupit od
kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Jana Šperlová, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany, lidovyobchudek @email.cz
- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :
- Číslo objednávky :
- Datum objednání : Datum obdržení :
- Jméno a příjmení spotřebitele :
- Adresa spotřebitele :
- Kupní cenu zašlete na účet:
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) :
……………….
- Datum :

Partnerský eshop :

  Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Copyright © 2015 - 2023

Mapa příjezdu od D5

Nad Husovými sady 1273, Rokycany

Kontakty
Logo
Lidový obchůdek . cz
Ivo Šperl - správce eshopu
Po - Pá 8.00 - 17.00 hod.
Copyright © 2015 - 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz