Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Jana Šperlová - lidovyobchudek.cz, IČ:04032250, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.lidovyobchudek.cz, který provozuje Jana Šperlová , IČ: 04032250, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany. Vedený u Městského živnostenského úřadu v Rokycanech č.j. 883/OŽ/15.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží. Mezi Janou Šperlovou, IČ:04032250, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany (dále jen „Prodávající“) a jeho zákazníky (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující vždy před odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a informace o možnosti a podmínkách odstoupení od kupní smlouvy, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou také zaslány spolu s potvrzením přijaté objednávky, jako příloha uzavřené kupní smlouvy v emailu Kupujícímu.

2. Definice

a)  Prodávající

Prodávajícím je Jana Šperlová, IČ: 04032250, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany. Vedený u Městského živnostenského úřadu v Rokycanech č.j. 883/OŽ/15.

b) Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního

předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

c) Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávánaa nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek

provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,

SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: lidovyobchudek@email.cz). Souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese lidovyobchudek@email.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky nebo emailem. Prodávající následně telefonickou nebo emailovou objednávku zadá na eshopu a ta kupujícímu pak přijde na email s Obchodními podmínkami v příloze.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je prezentace nabízeného zboží Prodávajícím na internetových stránkách. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou nebo emailovou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Zboží, které je na eshopu označené jako Výprodejové nebo je u něj poznámka Doprodej, je nabízeno v omezeném počtu kusů a u každého zboží je tento počet uveden.

Při objednávce zboží, které není vyrobené na skladě v celkové hodnotě nad 5000,- Kč, nebo které se bude vyrábět na přání, popř. s úpravami, se Kupující zavazuje uhradit předem Prodávajícímu zálohu ve výši 100 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat výrobu výrobků, až po uhrazení plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající pouze platbu Předem na účet. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu nebo když se na tom obě strany dohodnou, tak aby žádná ze stran nebyla poškozená.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie

mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní

smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě minimálně 5. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Garantujeme dodržení cen uvedených u zboží v momentu objednání i při jeho dodání, pokud se obě strany nedohodnou na jejich změně. Pokud nedojde k dohodě obou stran, jde případný vzniklý rozdíl mezi cenou při objednání a dodání zboží na vrub prodávajícího. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na dopravu jsou v rámci ČR nastaveny jako paušální a rozdíl mezi paušální cenou a cenou skutečnou jde na vrub prodávajícího.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Tyto náklady se odvíjejí dle tarifů a ceníků poskytovatelů těchto prostředků, které má s nimi kupující dojednané.

Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Faktura vystavená na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Předem na účet 17292601/2010 … 0,- Kč (z ČR i ze zahraničí)

Dobírkou … 30,- Kč (výše poplatku)

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti

produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů u produktů, které jsou skladem.

V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od objednání, v případě platby na dobírku nebo po uhrazení plné výše kupní ceny v případě platby předem.

O termínu odeslání, pokud není hned v den objednání, informujeme emailem minimálně den předem. Dodání je pak ve většině případů v rámci ČR následující den po odeslání, pokud nenastane problém u dopravce nebo se kupující dohodne přímo s dopravcem jinak.

Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.

Podle povahy výrobku obdrží Kupující společně se zásilkou návod na sestavení nebo používání. Doklad ke zboží je vygenerován v systému eshopu po odeslání zboží a je zaslán na email uvedený v objednávce v elektronické podobě.

Na přání Kupujícího nebo uvede-li kupující v objednávce IČO, je většinou doklad přiložen ke zboží v tištěné podobě.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 4. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající nabízí následující způsoby dodání:

Geis Parcel CZ … 99,- Kč (dodání přímo zákazníkovi po ČR)

Geis Point CZ … 79,- Kč (dodání na výdejní místa v ČR)

Geis Parcel Slovensko … 199,- Kč (dodání zákazníkovi na Slovensko)

Geis Point Slovensko … 199,- Kč (dodání na výdejní místa na Slovensko)

Geis Německo … 299,- Kč (dodání zákazníkovi do Německa)

Osobní vyzvednutí v sídle firmy v Rokycanech – 0,- Kč

Celková cena u zásilky do ostatních států EU je vždy zákazníkovi sdělena na základě váhy objednaného zboží buď předem nebo po přijetí objednávky a následně potvrzena emailem.

Při objednání více kusů výrobků se tyto snažíme vždy zabalit do jednoho balíku. V případě, že se jedná o více velkých výrobků nebo o více výrobků sice menších, které ale nejde zabalit společně pouze do jednoho balíku, jsme nuceni účtovat částku i za další balík popř. balíky. Na tuto skutečnost vždy zákazníka předem upozorníme a požádáme ho o odsouhlasení.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními

právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura apod.), popř. záruční list, které je možné vystavit na požádání nebo jinak doložit zakoupení zboží např. výpisem z účtu popř. svědeckou výpovědí třetí osoby.

V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

-v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

- v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci

c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách nebo, pokud to není možné vzhledem k vzdálenosti, písemnou formou ideálně spolu s popisem a fotografiemi vady.

Reklamace se nevztahují na případy:

-vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

-prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

-na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

-použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňovánapo uplynutí této lhůty

-vady způsobené vlivem extrémního počasí a živelných katastrof

Pokud zákazník neprovede doporučené ošetření dřevěných výrobků, které jsou vystavené vlivům počasí a tyto pak v důsledku těchto vlivů začnou vykazovat vady, nelze tyto vady považovat za výrobní a proto není možné je reklamovat. Zákazník je na nutnost ošetření dřeva upozorněn v textu na faktuře.

Pokud se vada projeví v průběhu prvních šesti měsíců od zakoupení, má se za to, že vada již existovala na začátku.

Pokud by se u výrobku vyskytla vada odstranitelná bude vzhledem k její povaze upřednostněna oprava před výměnou výrobku.

Kupující může také v případě vady požadovat slevu s pořizovací ceny a opravu si provést sám nebo pokud vada nebrání používání a funkci výrobku tuto po uplatnění slevy strpět.

U prodávaných dřevěných výrobků je nutné přihlédnout k vlastnostem dřeva jako přírodního materiálu a není možné tyto zejména vzhledové vlastnosti považovat za vadu.

Za vadu je možné považovat například vypadané suky, hnilobu, plíseň, velké smolníky apod.

Pokud jde o oprávněnou reklamaci má reklamující zákazník právo na úhradu nutných, nejnižších možných nákladů spojených s reklamací.

9. Ukončení Smlouvy  / odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží.

Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy písemnou formou v uvedené lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, k čemuž může použít formulář, který je spolu s poučením o právu na odstoupení od kupní smlouvy součástí těchto obchodních podmínek. Formulář, poučení a obchodní podmínky jsou Kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky jako příloha uzavřené kupní smlouvy.

Ve lhůtě 14 dnů od tohoto odstoupení od kupní smlouvy je povinen Kupující zaslat zakoupené zboží na své náklady zpět Prodávajícímu. Vracené zboží zašle Kupující zpět jako balík prostřednictvím České pošty nebo jiným dohodnutým způsobem.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. O čemž svědčí například to, že v objednávce uvede IČO.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána zaplacená kupní cena (tj.cena zakoupeného zboží včetně případných zaplacených poplatků a hodnoty prvotní dopravy) na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Vracená cena dopravy je maximálně ve výši nejlevnější nabízené.

Zaplacená kupní cena bude v tomto případě zaslána Kupujícímu na jeho účet ve lhůtě 14dnů ode dne kdy písemně sdělil Prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy. Kupní cena může být vrácena až po té, co zákazník vrátí zakoupené zboží nebo pošle doklad o tom, že zboží zpět již odeslal.

V případě výše uvedeného odstoupení od kupní smlouvy nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu Kupující.

Výše uvedené odstoupení od kupní smlouvy nelze také ze strany Kupujícího uplatnit, pokud bylo objednané zboží na základě jeho přání upraveno nebo vyrobeno speciálně na zakázku a je tak odlišné od standardně prodávaného. Což může být například nabarvení, tvar, nápis, vyvrtání otvorů a další podobné úpravy, které si Kupující objednal. V tomto případě je odstoupení od Kupní smlouvy možné jen na základě dohody obou stran nebo např. z důvodu neodstranitelné výrobní vady.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy si Kupující zvolí platbu předem a neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. V tomto případě je i objednávka v systému stornována a informace je automaticky zaslána na email Kupujícího.

Prodávající může také po dohodě s Kupujícím zrušit kupní smlouvu a objednávku stornovat, pokud nastanou neočekávané překážky na straně Prodávajícího a ten nemůže svůj závazek z kupní smlouvy splnit.

Kupující může bez jakéhokoliv postihu a bez nutnosti udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy nejpozději hodinu před odesláním objednaného zboží. Pokud tuto svou vůli sdělí Prodávajícímu je objednávka stornována.

Nepřevzetí objednaného zboží

V případě, že si kupující bezdůvodně nepřevezme objednané zboží od dopravce nebo si ho ani přes výzvu nevyzvedne na výdejním místě nebo na poště, dojde tím k porušení kupní smlouvy z jeho strany a nejedná se tak o odstoupení od kupní smlouvy. Stejně tak v případě, kdy nebylo možné zásilku s objednaným zbožím zákazníkovi doručit kvůli překážkám na jeho straně, nebo kvůli chybně poskytnutým údajům v objednávce, jako jsou např. telefon,email, adresa apod. V tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat a případně i vymáhat zaplacení vzniklých nákladů na dopravu od Kupujícího.

Při opětovném zaslání zboží bude k ceně zboží připočtena stejná cena dopravy, jako by se jednalo o novou objednávku. V tomto případě opakovaného odeslání bude také požadována úhrada předem na účet Prodávajícího.

Nepřevzetí objednané zásilky není totiž odstoupením od kupní smlouvy podle zákona.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí se zasláním dotazníku spokojenosti s nákupem od společnosti Heureka na email uvedený v objednávce.

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP.

Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost

okresního soudu v Rokycanech pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Rokycanech.

Dle novely zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) má podle § 20d spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.

Původní VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Dne 1.6.2015… aktualizováno dne 28.9.2017

Jana ŠPERLOVÁ

www.lidovyobchudek.cz

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Příloha k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

a) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1 Kupující má do 14 dnů právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat provozovatele eshopu www.lidovyobchudek.cz – paní Janu Šperlovou, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany, lidovyobchudek@email.cz, 603467633 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátíme mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku jím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce, pokud si výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Platbu samozřejmě můžeme kupujícímu vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li, že  zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

2.2 Zboží bylo kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy a níže jsou další důležité informace.

a) Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat na adrese : Jana Šperlová, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

b) Náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující. Veškeré námi prodávané zboží může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou.

c) Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář může kupující vyplnit a poslat jej zpět na naši adresu nebo email v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jana Šperlová, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany, lidovyobchudek @email.cz

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

- Datum objednání :                                datum obdržení :

- Jméno a příjmení spotřebitele :

- Adresa spotřebitele :

- Podpis spotřebitele  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) : ……………….

- Datum :